Årsmöte

 • 2020

Kallelse till årsmöte

Föreningen Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn håller sitt ordinära årsmöte
Torsdagen den 19 mars kl 18.00 i föreningslokalen Brännkyrkagatan 43

Föredragningslista

 1. Mötet öppnas
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av ordförande för mötet samt sekreterare
 4. Upprättande av röstlängd
 5. Val av två protokolljusterare
 6. Val av två rösträknare
 7. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
 8. Behandling av verksamhetsberättelsen
 9. Fastställande av resultat och balansräkning
 • Revisorns berättelse
 • Frågan om ansvarsfrihet för styrelse
 • Beslut om medlemsavgiftens storlek
 • Val av ordförande
 • Val av kassör
 • Val av tre styrelseledamöter samt två suppleanter
 • Val av revisor
 • Val av valberedning varav 1 sammankallande
 • Fastställande av verksamhetsplan
 • Behandling av skrivelser till årsmötet

Anmälan görs till info@atsub.se senast 16 mars

Lämna ett svar

Stäng meny