Årsmöte utlyses!

  • Inläggskategori:2018

Kallelse till årsmöte den 20 mars kl 18.00 i Atsubs lokaler Brännkyrkagatan 43.

Dagordning:

1. Ordförande hälsar välkommen.
2. Årsmötet godkänner dagordningen
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
4. Upprättelse av röstlängd
5. Val av protokolljusterare
6. Val av rösträknare
7. Frågan om årsmötes behöriga utlysande
8. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse
9. Frågan om fastställande av resultat och balansräkning
10. Revisorns berättelse
11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Beslut om medlemsavgiftens storlek
13. Val av ordförande
14. Val av kassör
15. Val av minst tre styrelseledamöter samt två suppleanter
16. Val av revisor
17. Val av två ledamöter till valberedningen varav en är sammankallande
18. Fastställande av verksamhetsplan
19. Beslut om stadgeändring. §1 och §2
20. Behandling av skrivelser till årsmötet
21. Ärenden som inte upptagits på föredragningslistan kan inte tas upp för beslut.
Välkomna! Styrelsen

Brinner du för att hjälpa andra? Vill du se skillnad i dagens samhälle gällande våld och sexualbrott mot barn? Vet du någon som passar för detta uppdrag? Kontakta miavalberedningen@atsub.se

Lämna ett svar